Privacy policy

Privacy Policy

Algemeen

WOW WONEN hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij nemen de nodige maatregelen om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

WOW WONEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter beveiliging van je persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of zoals bepaald in deze privacyverklaring;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

WOW WONEN wenst u door middel van dit privacy statement in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

WOW WONEN kan dit privacy statement op ieder moment wijzigen. WOW WONEN zal de laatste versie van dit privacy statement op de website www.wowwonen.be publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.

Als WOW WONEN zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je contact met ons wenst op te nemen voor vragen of klachten kan dit via onderstaande contactgegevens:

WOW WONEN
WOWwonen BV
Scheewege 53
8340 Damme

BTW BE0798.232.103

RPR Gent (afdeling Brugge)

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je ook steeds contact opnemen via privacy@wowwonen.be.

 1. Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 1. Waarom en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WOW WONEN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de ledenovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 2

WOW WONEN gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk cliëntenbeheer. Zo kan WOW WONEN gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en WOW WONEN te kunnen uitvoeren.

Bv. wij verwerken uw e-mailadres om gepast met u te kunnen communiceren als lid.

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 3

WOW WONEN gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en WOW WONEN te kunnen uitvoeren.

Bv. wij verwerken uw bankgegevens om uw facturen te kunnen betalen.

Optimalisatie van de diensten en beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Uiteraard hebben wij het recht om onze tools en diensten afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van WOW WONEN.

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal WOW WONEN steeds uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy.

Bv. wij kunnen uw surfgedrag op onze website bijhouden teneinde de website-ervaring te personaliseren. Wij zullen evenwel enkel analytische cookies verwerken wanneer u hiermee effectief heeft toegestemd.

Wij kunnen ook anonieme statistieken opmaken.

Marketing door WOW WONEN

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Wanneer u een cliënt bent van WOW WONEN, kan uw e-mailadres, voornaam, naam ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van WOW WONEN.

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen. In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u lid bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres, naam en voornaam gevraagd worden. In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt WOW WONEN op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Daarnaast gebruikt WOW WONEN uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Bv. wetgeving omtrent opmaak van facturen. 

Bovendien verwerkt WOW WONEN uw persoonsgegevens om haar rechten te vrijwaren.

Bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen.

Wanneer WOW WONEN uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

 1. Welke gegevens verwerken we?

WOW WONEN verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website:

 • Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag en IP-adres, doorgaans via cookies;
 • U kan zich inschrijven op de nieuwsbrief door uw naam, voornaam en e-mailadres in te vullen.

Categorie 2: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van leden, B2B-partners en prospects:

 • Generieke persoonsgegevens: voornaam, naam, adres (niet bij inboeken van een kennismakende call of bij invullen van het online contactformulier), telefoon/GSMnummer en e-mailadres;
 • Gedragsgegevens: inloggegevens van leden en uw activiteit als lid op ons platform;
 • Bankgegevens zoals rekeningnummer (enkel van leden);
 • Andere gegevens die u ons vrijwillig doorgeeft bijvoorbeeld persoonsgegevens die vermeld zijn in offertes voor de werken, facturen van de werken, grondplannen.

Categorie 3: Voor wat betreft (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke betrokkenen:

 • Generieke persoonsgegevens: voornaam, naam, telefoon/GSMnummer en e-mailadres;
 • Bankgegevens zoals rekeningnummer (niet van toepassing bij prospects).

In dit kadert verwijst WOW WONEN eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

U kunt WOW WONEN uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de WOW WONEN website te surfen, door ons te contacteren via social media, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres, uit openbare bronnen enz.

Vergeet WOW WONEN niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor WOW WONEN relevant is. WOW WONEN streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat WOW WONEN de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 1. Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden bv. IT-providers voor gegevensopslag, ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand voor informatica-toepassingen en software, haar boekhouder, een freelance marketingkantoor. WOW WONEN maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Verder is het mogelijk dat wij u als particulier lid graag in contact brengen met een leverancier in de bouwsector zoals een architect of aannemer of een andere partij die voor u relevant kan zijn. Wij zullen u steeds voorafgaande de toestemming vragen om uw contactgegevens met hen te delen. Omgekeerd doen wij ook hetzelfde voor wat betreft het delen van persoonlijke contactgegevens van contactpersonen bij onze B2B-partners en andere leveranciers en business partners. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

WOW WONEN kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal WOW WONEN de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EER overgedragen op basis van een adequaatheidsbeslissing of de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

 1. Bewaartermijn

WOW WONEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

WOW WONEN verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na de beëindiging van de samenwerking.

Indien u bijvoorbeeld promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, e-mailadres voor dit doel bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

WOW WONEN houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens WOW WONEN van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

WOW WONEN streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

WOW WONEN’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

 1. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be. 

 1. Toepasselijk recht en rechtbank en wijzigingen aan onze privacyverklaring

Op deze privacyverklaring, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacyverklaring en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van WOW WONEN, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.

WOW WONEN kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 11.08.2023.