Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

WOWWONEN BV
Blankenbergse Steenweg 10
8377 Zuienkerke

Ondernemingsnummer 0798.232.103
Btw-nummer BE 0798.232.103
RPR Gent (afdeling Brugge)

Hierna genoemd ‘WOW WONEN

E-mail : info@wowwonen.be

www.wowwonen.be en my.wowwonen.be (hierna samen en elk apart de ‘Website’)

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op onze rechtsverhoudingen met leden.

WOW WONEN zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de leden om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Deze Voorwaarden zullen ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen WOW WONEN en het lid. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

WOW WONEN behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe inschrijving goed door te nemen.

De eventuele algemene voorwaarden die het lid voor haar leveranciers hanteert, worden expliciet uitgesloten.

Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 25 augustus 2023.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere inschrijving is bindend. De overeenkomst tussen het lid en WOW WONEN wordt gesloten op moment dat WOW WONEN de goede ontvangst van de inschrijving bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail).

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de inschrijving zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door WOW WONEN.

WOW WONEN een inschrijving die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige inschrijvingen niet of onvolledig betaald werden.

Concreet loopt het bestelproces als volgt:

Indien de WOW WONEN lid een bestelling wenst te plaatsen, dan kan het WOW WONEN lid de bestelling waarin hij/zij interesse heeft duidelijk maken door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen”. Hierna kan hij/zij klikken op “Winkelwagen bekijken”. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn/haar bestelling op het scherm. Op om het even welk moment kan de het WOW WONEN lid een overzicht krijgen van de producten die hij/zij selecteerde of zijn/haar bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje van een shoppingtas (rechts bovenaan via computer – onderaan via mobiel). Ook hier krijgt hij/zij de samenvatting te zien van zijn/haar bestelling.

Het WOW WONEN lid kan zijn/haar bestelling verderzetten door te klikken op “Afrekenen”. Het WOW WONEN lid moet zich dan identificeren, hetzij door zijn/haar e-mailadres en paswoord in te voeren als hij/zij al een account heeft, hetzij door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor identificatie: voornaam, naam, adres en e-mailadres. Het WOW WONEN lid kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn/haar winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren.

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn/haar bestelling en eens alle gevraagde informatie door het WOW WONEN lid ingevuld werd, moet hij/zij de gewenste betaalwijze selecteren.

Het WOW WONEN lid moet op “Bestelling plaatsen en betalen” klikken om de bestelling definitief te bevestigen.

Artikel 4. Levering van diensten/trajecten

Beschrijving van de diensten/trajecten

WOW WONEN probeert ervoor te zorgen dat het lid een duidelijk beeld heeft van de diensten die zij aanbiedt.

WOW WONEN streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te houden. De beschrijvingen kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, door WOW WONEN worden gewijzigd. Enkel de gedurende de eigenlijke inschrijvingsprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. WOW WONEN kan op elk moment inschrijvingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de inschrijving kennelijk onjuist was.

De informatie die WOW WONEN aanreikt in de trajecten is algemeen en geenszins afgestemd op de specifieke situatie van het lid, tenzij anders aangegeven in het bestelde pakket.

Persoonlijke inschrijving

De inschrijving is strikt persoonlijk. Er kan maar één gezin per inschrijving deelnemen.

Duur van het traject

Het betreft een traject met een duurtijd van één (1) jaar die start op datum van aankoop van het traject en die automatisch zal verlengd worden voor een jaar, tenzij het WOW WONEN lid of WOW WONEN zelf tijdig opzegt per aangetekend schrijven en dit minstens twee (2) maanden vóór de automatische verlenging. Na de stilzwijgende verlenging kan het WOW WONEN lid en WOW WONEN op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van één (1) maand.

Indien het bedrag in één keer wordt betaald krijgt het lid twee jaar toegang tot het digitaal platform. 

Facturatiewijze

Het betreft ofwel een facturatie in één keer, dan wel een maandelijkse facturatie (naar keuze van het WOW WONEN lid).  

Aantal deelnemers

WOW WONEN behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een (deel van een) traject of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moet worden, zal het lid hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan het lid zullen worden medegedeeld. WOW WONEN behoudt zich het recht voor een lid de toegang tot een traject te weigeren of zijn plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Wederzijdse medewerking

WOW WONEN verbindt er zich toe haar handelingen naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Als zelfstandig dienstverlener is WOW WONEN volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. WOW WONEN kan eventueel wel zelf een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van het lid nodig is.  In geval van interactieve workshops behoudt WOW WONEN zich evenwel het recht voor om beperkt af te wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.

Om een correcte en tijdige uitvoering te kunnen garanderen, verwacht WOW WONEN van het lid een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. WOW WONEN kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van het lid.

Relatie met leveranciers

WOW WONEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-niet onderaannemer van WOW WONEN, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. Deze derden werken niet in opdracht van WOW WONEN en WOW WONEN kan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen.

De WOW WONEN leden beslissen zelf met welke leveranciers in de bouwsector ze contact willen opnemen. Hoewel WOW WONEN streeft naar het samenwerken met 100% betrouwbare leveranciers en voert zij eigen screenings door, kan de integriteit en kwaliteit niet door WOW WONEN gegarandeerd worden. De leden dienen een rechtstreekse contractuele relatie met de leveranciers aan te gaan en zo gewenst te zorgen voor een eigen voorafgaandelijke screening van deze potentiële leverancier.

De leden zijn niet verplicht WOW WONEN op de hoogte te brengen van ieder contract met een WOW WONEN leverancier, inclusief de bestelde prestaties/producten alsmede het totale  ingetekende bedrag. Indien zij hier WOW WONEN wel van op de hoogte brengen zal deze informatie verder enkel gebruiken voor verbetering van eigen dienstverlening en eventuele verdere gesprekken en afspraken met de desbetreffende leverancier omtrent de onderlinge samenwerking.

WOW WONEN verwacht van haar leden een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst tussen de desbetreffende leden en de WOW WONEN leverancier, alsook communicatie op een respectvolle manier.

WOW WONEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor moeilijkheden met een WOW WONEN leveranciers zoals problemen in de communicatie of gebreken in de uitvoering. De leden zullen zodoende zelf de nodige rechtstreekse stappen moeten nemen ten aanzien van de gekozen WOW WONEN leveranciers. Geenszins zal WOW WONEN verplicht zijn een bemiddelende functie aan te meten – dit mede gelet op het feit dat het als externe partij niet steeds mogelijk is om vast te stellen aan wie de gebrekkige communicatie / prestaties te wijten is, laat staan WOW WONEN de nodige juridische kennis in huis heeft. WOW WONEN zal deze informatie enkel gebruiken voor verbetering van eigen dienstverlening en eventuele verdere gesprekken en afspraken met de desbetreffende leverancier omtrent de onderlinge samenwerking.

Beeldmateriaal

Tijdens de uitvoering van eventuele workshops kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke WOW WONEN kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze Voorwaarden gaat het lid hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Verdere praktische zaken

Individuele coaching is steeds online (via zoom, skype of andere video conference tools) en kan in groep doorgaan (naar keuze van WOW WONEN).

Na aankoop zal het lid de login gegevens in de mailbox ontvangen waarmee het lid onmiddellijk kan inloggen op de Website op het domein my.wowwonen.be.

Er hoeft geen bijzondere software gedownload te worden om toegang te krijgen tot de informatie, noch dient een  bijzondere browser te worden  gebruikt.

WOW WONEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de Website, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

WOW WONEN streeft ernaar de inhoud en informatie van de Website correct weer te geven. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer WOW WONEN dan via info@wowwonen.be.

Daarenboven streeft WOW WONEN naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de Website. WOW WONEN kan evenwel niet garanderen dat het platform te allen tijde toegankelijk zal zijn of geen (technische) tekortkomingen bevat. Gelieve WOW WONEN zo spoedig mogelijk te contacteren in geval van bemerkte storingen.

Artikel 5. Herroeping, annulatie en onmiddellijke beëindiging

De aankoop van een online traject van WOW WONEN kan niet worden geannuleerd, met uitzondering van herroeping op basis van het wettelijk herroepingsrecht.

Voor de duidelijkheid: er kan niet per aparte sessie geannuleerd worden, ook niet omwille van ziekte: er zullen geen inschrijvingsgelden terugbetaald worden wanneer een lid niet aanwezig is op een coaching sessie, noch zal de sessie verplaatst worden. Wel kan het lid een ander gezinslid laten deelnemen na voorgaande verwittiging.

WOW WONEN zal het lid het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen indien een workshop niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

Herroepingsrecht

Het lid heeft het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel WOW WONEN steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen binnen de wettelijke voorwaarden van het herroepingsrecht.

Het lid beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na het afsluiten van de overeenkomst.  

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt het lid WOW WONEN ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan het lid gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van WOW WONEN of via e-mail naar info@wowwonen.be waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

WOW WONEN zal het lid op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van de herroeping en bij een aanvaarding vergoedt WOW WONEN alle van het lid ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop WOW WONEN wordt geïnformeerd van de beslissing van het lid om de overeenkomst te herroepen.

Een lid kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de consument een betalingsverplichting inhoudt, wanneer:

  1. a) de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn;
  2. b) de consument heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest, en
  3. c) de onderneming bevestiging van de gesloten overeenkomst heeft verstrekt overeenkomstig artikel VI.46, § 7 of 65, §2 WER;

2° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en op voorwaarde dat de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra WOW WONEN de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

WOW WONEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals kennelijke schending door het lid van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van het lid.

Het lid zal WOW WONEN alsdan steeds vergoeden voor de bestelde inschrijvingen, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die WOW WONEN reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel 6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door het lid te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde trajecten of diensten, periodes en voor zover de trajecten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

Artikel 7. Betaling

De betalingen kunnen als volgt gebeuren:

  • via de Bancontact app; via de webshop van de Website door middel van Bancontact, Paypal, creditcard, VISA.

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan WOW WONEN niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Artikel 8. Klachten en Garantie

In geval van klachten kunt u WOW WONEN steeds bereiken via info@wowwonen.be of via aangetekend schrijven. Gelieve ons zo spoedig mogelijk te contacteren in geval van bezorgdheden of klachten en in ieder geval binnen de tien (10) na de ontdekking van de vermeende fout van WOW WONEN, op straffe van verval.

Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van het lid.

Dit alles onverminderd de wettelijke waarborg voor leden aangaande de conformiteit van de goederen, digitale inhoud en digitale diensten, bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649nonies en 1701/1 tot 1701/19 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van het lid zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden.

Artikel 10. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Het lid erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de trajecten en diensten in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website, Powerpoints, online webinars en cursussen of eender welke andere drager, aan WOW WONEN, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen op het lid. Het lid mag geenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken van beeldopnames van de online cursus of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen, gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren, uitlenen, verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz.

Het lid krijgt een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht: de inschrijvingen dienen dus enkel voor gebruik van het lid en diens gezin.

Er kunnen geen beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden van de online trajecten of workshops.

Het is het lid niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. Het lid zal WOW WONEN integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

Wanneer werken gedownload kunnen worden, moeten deze werken door het lid op een beveiligd medium geplaatst worden en wanneer uitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van een bepaalde periode verwijderd te worden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere leden kunnen toegang krijgen tot de werken.

De werken mogen niet afwijkend gebruikt worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het voorafgaandelijk akkoord van WOW WONEN.

Het is WOW WONEN toegestaan naar een lid te verwijzen op haar website bij wijze van referentie, meer bepaald door vermelding van naam en logo.

In geval het lid zelf materiaal aanreikt, zoals teksten of foto’s garandeert het lid dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij WOW WONEN hiervoor zal vrijwaren. Ook zal het lid dan steeds zelf zorgen voor de nodige toelatingen en rechten.

WOW WONEN behoudt zich het recht voor de naar het lid doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zo gevraagd geanonimiseerd.

In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van WOW WONEN en bovenstaande voorschriften zal het lid een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. Het lid is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal WOW WONEN hiervoor vrijwaren. 

Artikel 12. Bewijs

Het lid aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. Het lid aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van WOW WONEN doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen het lid en WOW WONEN, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van WOW WONEN is een middelenverbintenis.

Noteer dat voor bepaalde zaken, de leden adviezen dienen in te winnen bij externe partijen-experten zoals architecten, studiebureaus of aannemers om in te schatten of een voorgenomen project, effectief haalbaar is in praktijk. Ook is het aan de leden om na te gaan over er vergunningen dienen te worden aangevraagd. De informatie die WOW WONEN via haar trajecten aanreikt, dient te worden beschouwd als algemene informatie en niet als informatie die geldt in een specifiek geval.

De contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid van WOW WONEN is beperkt zijn tot de betaalde bedragen voor de betrokken inschrijving.

WOW WONEN sluit haar aansprakelijkheid voor haar opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van WOW WONEN op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van WOW WONEN in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen de drie jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal WOW WONEN in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen. De volgende situaties zullen in ieder geval als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte van de aangeduide uitvoerder van de opdracht. WOW WONEN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of niet uitvoeren van de opdracht ingevolge deze overmachtsituaties.

Daar waar de Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere websites van toepassing. WOW WONEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie en activiteiten van deze derden.

Artikel 15. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van WOW WONEN primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 16. Overdraagbaarheid

Het lid kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WOW WONEN of wanneer anders aangegeven door WOW WONEN zelf.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer het lid zijn maatschappelijke zetel of vestiging of zetel in het buitenland heeft.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met WOW WONEN gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WOW WONEN, die exclusief bevoegd zijn.

Als Cliënt heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst WOW WONEN naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 18. Contactopname

Indien het lid vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden heeft, kan het lid WOW WONEN steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

WOW WONEN zal het lid zo spoedig mogelijk antwoorden.

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

WOWWONEN BV
Blankenbergse Steenweg 10
8377 Zuienkerke
Ondernemingsnummer 0798.232.103

Btw-nummer BE 0798.232.103

RPR Gent (afdeling Brugge)
E-mail : info@wowwonen.be

www.wowwonen.be